Mini Sling Minimonkey, Minimonkey

Mini Sling Mesh Cool Air - Minimonkey, White