Date cu caracter personal

NITU C.C. PFA („Scutecila”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 29984.